Så får du in miljötänket i klassrummet

Lärare undervisar elever vid bäck i skogen

Vi som lever nu har ett tungt ansvar på våra axlar för att rädda jordklotet. Ett stort ansvar vilar redan på de yngstas axlar. Barnen som ska ta över klimathotet efter tidigare generationer. Vi som är vuxna i dag kan hjälpa barnen genom att föra in mer av miljöfrågorna i klassrummen redan i dag.

Vi människor är som bekant de varelser som mest påverkar hur jordens framtid ser ut. FN:s klimatpanel har räknat ut att bara med ett par graders temperaturhöjningar i genomsnitt i världen så kommer det att leda till stora konsekvenser världen över. Allt från problem med dricksvatten, till skadeinsekter och torka som ger hunger och utrotade djur.

Det är de delar av världen som har mest problem med fattigdom redan i dag som kommer att drabbas hårdast. I framtiden får vi räkna med flyktingströmmar med miljontals människor som flyr från torka och svält.

Förstaklassare blir vuxna med ansvar för miljön

Föra att vi i dag ska klara det höga och nödvändiga klimatmål som EU satt upp måste de utsläpp vi har i dag drastiskt minska med hela 60 procent fram till år 2050, alltså på lite drygt 30 år. Om 30 år är de barn som nu börjat förskolan och går på lågstadiet fullvuxna och har kanske själva egna barn. Vad kan vi göra för att de barn som ska ta över en dag ska få en så bra grund som möjligt att stå på när det gäller miljöfrågor i skolan?

Regeringen har tillsatt Miljömålsrådet som tar fram återgärder och driver på arbetet för att vi i Sverige ska nå våra miljömål, i linje med EU:s krav. Det nya rådet ska hjälpa och stärka våra svenska myndigheters roll i arbetet med miljöpolitiken och se till att de gröna frågorna blir tillräckligt prioriterade tunt om i samhället. Här har skolan en viktig roll.

Händer arrangerar planta

Skolans miljömål i fokus

Miljömålsrådet värderar frågorna om barnen högt och på rådets hemsida finns flera olika förslag på hur du som arbetar med skolbarn kan arbeta. Allt från övergripande idéer till konkreta övningar för barnen.

Det finns också företag som kan arbeta närmre med olika skolor med den här typen av hjälp. Ta gärna en titt på det här företaget som arbetar med Bergvärme i Stockholm – en hållbar uppvärmningsmetod som kan inspirera till att tänka kring hur jordens inre kan ge oss energi att arbeta med utan att miljön tar skada. Många företag tar gärna emot skolor som vill ha handfast vägledning i miljöfrågorna när det gäller skolbarn och lärande. De utgår ofta i grunden från skolan miljömål som är:

Begränsad klimatpåverkan, frisk luft, naturlig försurning, giftfri miljö, skyddande ozonskikt, säker stålmiljö, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, grundvatten med god kvalitet, hav i balans, myllrande våtmarker, levande skogar, rika odlingslandskap, storslagen fjällmiljö, ett rikt växt- och djurliv.

Färdiga lektionsupplägg

På ett företag kan ni som vill ha hjälp få inspiration och fråga efter rena övningar som ni kan göra med barnen. Det kan vara allt från mer klassiskt skolarbete till lektionstimmar med rollspel, filmer och arbete som passar för att publiceras i olika sociala medier.

Miljöfrågorna kan lätt kännas eländiga att ta tag i, men med rätt sorts pedagogik blir det roligt! Barn vill gärna lära sig att påverka och det är klart att det är kul att göra övningar som visar att de själva har makt i sina egna händer, att påverka vattnet, luften vi andas och hur mycket el som vi människor använder.

Det kan vara bra att ha tänkt ut vilka övergripande behov ni har som skola eller klass innan ni tar kontakt med företaget. Om ni vet det redan på förhand så be att få ett färdig förslag i hand med lektionsupplägg och allt redan när ni kommer. Det viktiga är att de skolelever som du har ansvar för får lära sig att ta hand om jordklotet nu och i framtiden.