Marksanering

Det finns mycket förorenad mark i Sverige. Restprodukter från gammal industriverksamhet och annan miljöfarlig aktivitet har lämnat spår som inte går bort med tiden, utan gifterna måste aktivt tas bort, saneras. Marksanering görs med biologisk behandling av jorden, med hjälp av speciella bakterier eller växter; mekanisk behandling, till exempel jordtvätt; eller kemiska metoder där man tillsätter ämnen som bryter ner gifterna.

Över hela landet

I Sverige finns föroreningar kvar över hela landet, till exempel från  gruvdriften i Bergslagen och glasbruken i Småland. I Stockholm, Göteborg och Malmö finns mycket förorenad mark från industrier, i Stockholm kan nämnas östra Södermalm där industriverksamhet förekommit sedan 1600-talet, och Beckholmen efter den utbredda varvsverksamhet som förekommit där genom århundraden. Kemtvättar och plantskolor är två branscher som orsakat särskilt stora föroreningar. Det är Länsstyrelserna som ansvara för att identifiera och lista förorenad mark. Enligt Naturvårdsverket finns för närvarande över tusen förorenade områden i riskklass 1, vilket innebär mycket hög risk för människor och djur i närmiljön.

Gifter

Miljöfarliga ämnen som finns kvar i marken är bl a bly och kvicksilver. Polycykliska aromatiska kolväten, förkortat PAH, är en annan grupp ämnen som ofta förekommer i förorenad mark. PAH har en känd koppling till cancer och var förr vanlig i asfalt och vid raffinering av olja. PAH bildas vid till exempel grillning. Jordtvätt är en effektiv metod för att rena markmassor från PAH-ämnen.

Metoder

När en bit mark ska saneras gör marksaneringsföretaget först en ordentlig undersökning av marken och identifierar vilka ämnen som finns och hur de ska tas bort. Jordmassor kan saneras lokalt eller fraktas till så kallade off-site-platser för behandling. När man identifierat vilka gifter som finns i marken väljer man metod för att ta bort gifterna. Biologisk behandling, den så kallade Biosanmetoden, innebär att jorden läggs upp i vallar och därefter ympas med bakterier, svampar och andra mikroorganismer som bryter ner kolvätena i jorden. Kemisk behandling, så kallad kemisk oxidation, innebär att ett oxidationsmedel tillförs i jorden som bryter ner de giftiga ämnena. Det kan även hända att förorenade jordmassor fraktas bort till en efterbehandlingsanläggning. Ett marksaneringsföretag kan också använda sig av en så kallad jordtvätt, en mobil tank där jorden blandas med vatten och centrifugeras, därefter utsätts för ett kemiskt ämne och sedan filtreras åtskilliga gånger. Jorden kan sedan återanvändas på platsen eller någon annanstans.

 

Efteråt

 

Det är viktigt att ett grundligt efterarbete görs, med mätningar och tydlig dokumentation för att säkerställa vilken behandling som utförts och vilka ämnen som avlägsnats. Marken måste också fortsätta testas allt eftersom på grund av att nya typer av föroreningar ständigt upptäcks.

 

I Sverige har marksanering förekommit i ungefär tjugo år, det är med andra ord en ganska ung bransch som fortfarande är i utveckling. Nya tekniker och metoder för sanering hittas ständigt, samtidigt som allt fler områden i behov av sanering identifieras.

 

Ett bra marksaneringsföretag sköter hela processen från undersökning av marken till slutdokumentation på uppdrag av den som är ansvarig för marksaneringen. Här finns kompetens inom naturvård, kemi och teknik, allt föra att säkerställa att marksaneringen blir genomförd på ett korrekt och professionellt sätt.