God bebyggd miljö

God bebyggd miljö är ett av de 16 nationella miljökvalitetsmålen som antogs av Sveriges riksdag 1999. Målen anger vilka kvaliteter miljön ska ha år 2020, som är det angivna målåret. Några av de andra miljökvalitetsmålen är begränsad klimatpåverkan, frisk luft, giftfri miljö, skyddande ozonskikt och levande sjöar och vattendrag. 2012 lämnade Naturvårdsverket in en utvärdering som visade att de flesta av målen inte kommer att uppnås med nuvarande insatser. 2015 presenterades ytterligare en fördjupad utvärdering tillsammans med 33 förslag på hur målen ska kunna uppnås. Mycket fokus lades på lagstiftning och förebyggande arbete, på att samtliga partier lade ner resurser på att komma överens om en gemensam miljöpolitik och miljöpolitisk riktning för Sverige.

Vad är en god bebyggd miljö?

Riksdagens definition av en god bebyggd miljö formuleras så här:

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.”

Luft ute och inne

Det handlar om att se till att den bebyggda miljön blir en så hälsosam plats som möjligt för människor att vistas i. Det gäller både om att främja en bra utomhusluft genom begränsningar av utsläpp som att säkerställa en god inomhusmiljö genom regelbunden OVK-besiktning av ventilationssystem i privata och offentliga byggnader. Systemet med OVK-besiktning, där certifierade kontrollanter gör regelbundna mätningar av ventilationen i byggnader har funnits sedan 1991 och har förutom lägre energikostnader och färre ”sjuka hus” lett till en generellt bättre folkhälsa i Sverige med bl a lägre andel allergisjukdomar.

Andra faktorer

Andra miljöfaktorer som påverkar människor negativt i bebyggda områden är buller och farligt avfall. Det är också viktigt att tillse att de rekreations, miljöer som finns i stadsmiljöer inte helt och hållet bebyggs och försvinner. Närheten till grönområden är livsviktigt även för storstadsbor.

Boverket är den myndighet som har målet med god bebyggd miljö som sitt ansvarsområde. I deras handlingsplan för miljömålen 2016-2019 nämns särskilt fler bostäder, renare dricksvatten och strategier för energieffektiviserande renoveringar.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om målet för God bebyggd miljö och de andra miljökvalitetsmålen kan du bl a besöka Naturvårdsverkets, Boverkets och Regeringens hemsidor. Där presenteras miljökvalitetsmålen i detalj tillsammans med handlingsplaner och utsikter att uppfylla målen till 2020.