Gammal sand räknas som avfall

Juridiska frågor är något som gemene man inte förknippar med miljön. Men miljörätten är ett växande område som tar allt mer plats på grund av det allt större miljömedvetandet. Här berättar om ett företag som ansågs vara anmälningspliktig för lagring av gatusand, som anses vara avfall.

Det hela inträffade för några år sedan när Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelade ett bolag att anmäla om anläggningar för lagring av sopsand vid en mängd på över tio ton. Bolaget överklagade sedan både till Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen (MMD). Överklagan avslogs av båda instanserna.

MMD menade att sanden var avfall

I den senare instansen, MMD, menade man att sanden bör betraktas som avfall. Detta eftersom att den efter vintermånaderna skapar problem och därför inte anses vara önskvärd längre.

Bolaget som hanterade sanden menade å sin sida, via sin försvarsadvokat i Stockholm,  att sanden inte borde räknas som avfall, utan att det handlade om så kallad mellanlagring. Man ansåg att den kunde användas till andra ändamål efter att det sopats upp. Sanden skulle alltså istället ses som en biprodukt. Detta höll dock domstolen inte med om, eftersom man ansåg att sanden inte kunde ses som en biprodukt av ”tillverkning av rena gator” eller liknande. Dessutom ansåg man att bolaget inte kunde visa att sanden ska ha återanvänts och inte bara deponerats på den aktuella platsen.

Ännu ett överklagande

Bolaget överklagade ännu en gång, nu till Mark- och miljööverdomstolen, MÖD. Där handlade det mesta om vad som kunde betecknas som avfall och försvarsadvokaten framhöll på nytt bolagets mening.

Enligt MÖD är miljöbalkens definition att avfall är ett ämne eller föremål innehavaren vill göra sig av med. Dock upphör avfallet att vara just detta när det prepareras för återanvändning. Enligt MÖD så är det bolagets uppdrag att ta upp sanden när ägaren, det vill säga kommunen, vill göra sig av med den. Eftersom den inte kan användas igen utan att först prepareras så räknas den som avfall även i förlängningen. Bolagets talan avslås alltså och bolagets anmälningsplikt kvarstår.

Mer information om juridik kan du hitta här.