Att frakta miljöfarligt gods – hur ser reglerna ut?

Att frakta miljöfarligt gods – och annat farligt gods – är lite enklare än många tror. Dock är det något som inte bör tas alltför lättvindigt. Ofta behöver det förvaras i till exempel en IBC tank under frakten. Detta eftersom en IBC tank har särskilda krav på sig vad gäller säkerheten. Givetvis är det dock inte bara i en IBC tank som farligt gods kan fraktas. Beroende på vad det är för något, kan transporten se lite annorlunda ut.

Nio klasser

När ett farligt ämne, eller farliga föremål, skall fraktas delas hamnar det i en av nio olika klasser. I vissa fall kan föremålet eller ämnet placeras i en underavdelning i en viss klass. Varje enskild klass representerar ett visst mått av farlighet. Själva numreringen är dock ingen måttstock för hur farligt det föremålet eller ämnet är.

Kräver utbildning

Personal som skall hantera farligt gods behöver ha en utbildning för detta. Till det har alla som arbetar med det ett ansvar att se till att gällande lagar och regler efterföljs. Varje enskild arbetare ska ha en särskilt anpassad utbildning för de arbetsuppgifter som ska utföras.

När det gäller lastbilschaufförer till exempel, krävs ett ADR-bevis för att få köra farligt gods. Andra medarbetare, till exempel fyllare, packare, lastare, lossare och trafikledare ska också vara utbildade. Till exempel bör de ha genomgått följande:

  • En generell utbildning där personalen lär sig om de allmänna villkor som finns i regelverket kring frakt av farligt gods.
  • En utbildning som anpassas efter medarbetarnas enskilda arbetsuppgifter. Personalen ska bli utbildad i detalj om deras arbetsuppgifter och ansvar.
  • En utbildning kring säkerheten om de möjliga risker för skador som kan uppstå vid transport, lossning, och lastning.

Vad gäller för avsändaren?

Innan farligt gods kan skickas iväg, krävs det att avsändaren har tagit sitt ansvar. Det här innebär bland annat att se till att godset är klassificerat och tillåtet för transport. Utöver det måste avsändaren se till att godset fraktas i godkända och/eller lämpliga förpackningar. En sådan förpackning kan till exempel vara en IBC tank, eller annat, beroende på vad det är som ska fraktas.

Något annat som ligger på avsändarens ansvar är märkning och etikettering av godset. Vidare måste avsändaren överlämna vissa handlingar till den som ska stå för transporten. Det här kan bland annat vara upplysningar, intyg, tillstånd eller godkännanden.

Godsdeklaration

Godsdeklarationen räknas som en värdehandling som ska följa med godset och stämma överens med dess etikettering. Ska godes skickas inom Sverige, räcker det med att deklarationen är skriven på svenska. Ska godset transporteras utomlands, behöver den vara skriven på svenska (eller avsändarlandets språk om det skickas någon annanstans ifrån), samt tyska, engelska eller franska.

Exempel på vad som ska finnas med i en godsdeklaration:

  • Förpackningsgrupp
  • Antal kollin och typ av förpackning
  • Avsändare och mottagares namn och adress